Salgs- og leveringsbetingelser

Betech Seals A/S – Almindelige betingelser

Anvendelsesområde

1.    Enhver aftale om levering af en ydelse eller et produkt fra Betech Seals er underlagt nærværende Almindelige be-tingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Såfremt Betech Seals’ Almindelige betingelser for Konsulentydelser, Komponenter, Service og vedligehold, Maskiner, Udvikling, Montage eller Lejeaftale er aftalt mellem parterne, har disse forrang i tilfælde af uoverensstemmelse. 

Produktinformation/Vejledning

2.  Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

3.  Oplysninger om produktets anvendelsesområde eller applikation, som ikke udgør en del af specifikationen, og som Betech Seals skal fremskaffe, i hvilken form det måtte være, udgør kun en anbefaling. Betech Seals har intet ansvar for sådanne oplysninger eller for applikationen af produktet. 

Ordreoptagelse

4.    Aftalen er endelig, når Betech Seals har bekræftet ordregivers ordre enten ved at fremsende ordrebekræftelse eller faktura. Medmindre der er afgivet fast tilbud, tages forbehold for prisforhøjelser fra leverandører, på arbejdsløn, materialer samt ændringer i valutakurser. 

Pris og betalingsvilkår

5.    Levering sker til de priser, som Betech Seals anvender på tidspunktet for af-talens indgåelse. Alle priser gælder eksklusiv moms og andre offentlige afgifter. Såfremt andet ikke er aftalt, sker betaling mod faktura senest 30 dage efter fakturadatoen. Er betaling forsinket, påløber der renter fra forfaldsdagen. Morarenten beløber sig til den til enhver tid gældende rente kaldet ”Nationalbankens udlånsrente” med tillæg af 7 procentpoint.

6.    Ordregiver har ikke ret til at tilbageholde betalingen eller foretage modregning i betaling på grund af eventuelle modkrav over for Betech Seals. 

Leveringsprøve

7.    Såfremt der er aftalt leveringsprøver, skal disse udføres hos ordregiveren for dennes regning, dog ikke for så vidt angår Betech Seals’ medvirken. 

Levering

8.    Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for sket ”ab fabrik”, således at levering sker for ordregivers regning og risiko.

9.    Afvigelse pr. leveret varelinje kan være +/- 10% af det bekræftede antal.

Leveringstid

10.  Leveringstider på ordrebekræftelser angives som afsendelses-datoen fra Betech Seals.

11.  Hvis Betech Seals ikke leverer produktet rettidigt, har ordregiveren ret til, ved skriftlig meddelelse til Betech Seals, at fastsætte en sidste rimelig frist for levering. Såfremt Betech Seals heller ikke leverer inden for denne frist, kan ordregiveren, ved skriftlig meddelelse til Betech Seals, hæve aftalen. 

Undersøgelsespligt/ansvar

12.  Ordregiver er forpligtet til at foretage en kontrol/undersøgelse af det leverede, straks efter levering er sket. Såfremt ordre- giveren i den forbindelse konstaterer, at det leverede ikke er i kontraktmæssig stand, skal ordregiver straks orientere Betech Seals skriftligt om manglerne. Sker dette ikke, kan ordregiveren ikke senere gøre Betech Seals ansvarlig for eventuelt konstaterede mangler ved leverancen.

13.  Ordregiveren kan ikke gøre Betech Seals ansvarlig for eventuelle mangler ved en foretagen leverance, i det omfang de pågældende mangler burde have været afdækket af ordregiveren i forbindelse med den kontrol, der skal foretages på tidspunktet for leverancens modtagelse.

14.  Såfremt ordregiver ikke inden 2 år efter leverancen har reklameret over en mangel over for Betech Seals, kan ordregiver ikke senere gøre den gældende. 

15.  Såfremt en leverance ikke er i kontraktmæssig tilstand, er Betech Seals berettiget til at afhjælpe manglen inden for rimelig tid.

16.  Et eventuelt erstatningsansvar, der måtte påhvile Betech Seals for kontraktbrud, det være sig som følge af forsinkelse eller mangler ved det leverede, kan under ingen omstændigheder overstige vederlaget for den pågældende leverance. Betech Seals kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle følgeskader, herunder indirekte tab så som driftstab og erstatningskrav fremsat af tredjemand, uanset om sådanne skader og/eller tab kan henføres til Betech Seals’ misligholdelse af aftalen med ordregiveren.

17.  Ordregiveren skal holde Betech Seals skadesløs for ethvert krav, som måtte blive fremsat over for Betech Seals af tredjemand som følge af forsinkelse og/eller mangler ved de leverancer, der er foretaget til ordregiveren. Det samme gælder eventuelle udgifter, der måtte blive påført Betech Seals i den anledning. 

Tegninger og dokumenter

18.  Alle tegninger og dokumenter indeholdende oplysninger om materiel, fremstilling heraf eller lignende, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til ordregiveren, tilhører Betech Seals. Modtagne dokumenter eller tegninger kan ikke uden skriftligt samtykke fra Betech Seals anvendes til andet end det ved overladelsen tiltænkte formål. Uden skriftligt samtykke fra Betech Seals må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

19.  Der sker ikke ved aftalen nogen overdragelse af immaterielle rettigheder. 

Ejendomsforbehold

20.  Produktet forbliver Betech Seals’ ejendom, indtil dette er fuld ud betalt. 

Produktansvar

21.  Betech Seals er kun ansvarlig for eventuelle person- og tingskader, i det omfang det kan dokumenteres, at de pågældende skader er forårsaget af Betech Seals ved grov uagtsomhed.Betech Seals kan ikke gøres ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab og andre indirekte tab, der kan henføres til et eventuelt produktansvar.

22.  Ordregiver er forpligtet til at holde Betech Seals skadesløs for et eventuelt produktansvar over for tredjemand. 

Ansvarsfrihed (force majeure)

23.  I tilfælde af at Betech Seals er helt eller delvist afskåret fra at opfylde sine forpligtelser over for ordregiveren som følge af force majeure eller andre udefra kommende omstændigheder, som Betech Seals ikke bærer ansvaret for, såsom krig og oprørslignende tilstande, strejke, lockout og andre typer af
arbejdsretlige konflikter, brand og stormflod, mangel på arbejdskraft, materialer og brændstof, vareknaphed, transportvanskeligheder, regeringsindgreb, valutarestriktioner og forsinkelser eller leveringssvigt fra underleverandører og andre tilsvarende forhold, kan Betech Seals ikke gøres ansvarlig for tab, som ordregiveren og/eller tredjemand måtte lide i den anledning. De nævnte forhold berettiger i øvrigt Betech Seals til vederlagsfrit at ophæve enhver aftale og/eller annullere enhver ordre, der er omfattet af nærværende Almindelige betingelser. 

Værneting og lovvalg

24.  Enhver tvist, der udspringer af parternes aftale, herunder bestemmelserne i nærværende Almindelige betingelser, skal behandles ved Betech Seals’ hjemting til afgørelse efter dansk ret, uanset om lovvalgsregler måtte pege på andre regler, herunder CISG.

             Del denne side med andre: