Mobile Logo

Bæredygtighed og CSR

Som handels- og produktionsvirksomhed med en høj grad af international forretningsaktivitet er Betech optaget af tiltag, der udvikler og bidrager til bæredygtig produktion og virksomhedsadfærd både hos os selv og i hele vores netværk.

I vores egen produktion og i samhandelen med underleverandører efterleves REACHRoHS, og WEEE-direktiverne i bestræbelsen på at skåne både miljø og mennesker for skadelige kemikalier og materialer.

Med vores Code of Conduct forpligter vi os selv og vores leverandører til at overholde de ti principper i FN's Global Compact vedrørende menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og koruptionsbekæmpelse.

Fokusområder og initiativer

Betech støtter op om Addtech-koncernens integrerede sustainability-model og har fokus på udvikling inden for tre overordnede områder:

Bæredygtig virksomhed

Maksimere andelen af salg og servicer som bidrager til en bæredygtig omstilling og udvikling.

Bæredygtig organisation

Mindre C02-intensitet fra effektiv varetransport, mindre brug af traditionelle forretningsrejser og minimeret energiforbrug.

Bæredygtig forsyningskæde

Evaluere leverandørers commitiment til bæredygtig udvikling samt ratificering og efterlevelse af adfærdskodeks.

 

På alle tre fokusområder er det vores mål at opnå og sikre forretningsbeslutninger, forhold og processer, som understøtter FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Nedenfor fremgår de initiativer, som vi aktuelt har fundet relevante, væsentlige og realistiske.


Upcycling af restmaterialer

Bæredygtig virksomhed

Betech indsats for bæredygtighed - Upcycling af restmaterialer - UN SDG no. 12 Uanset hvor effektivt vi forsøger at udnytte og neste vores råmaterialer, vil vi uvægerligt have restmaterialer fra fremstillingen af pakninger og tætninger.

I samarbejde med THE UPCYCL - et dansk initiativ for bæredygtig genanvendelse - søger vi at cirkulere uudnyttede materialerester fra vores produktion over til virksomheder på andre markeder. Materialernes livscyklus forlænges i nye forsyningskæder til gavn for miljøet. Affald bliver til en ressource og reducerer behovet for nye, jomfruelige materialer.

Bedre udnyttelse af ressourcerne

Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 12 for bæredygtig udvikling ved at mindske forbruget/udnyttelsen af naturens ressourcer.

Genvinding af metalskrot

Sustainable business

Betech sustainability initiative - Upcycling residual materials - UN SDG no. 12

Uanset hvor effektivt vi forsøger at udnytte materialerne, vil vi uvægerligt have overskydende rester fra fremstillingen af metalpakninger. Kobber, aluminium, jern og rustfrit stål sorteres og sælges til genvinding.

Genbrug af metaller har mange fordele for miljø og klima: Genvinding af 1 ton jern sparer f.eks. over 1 ton CO2-udslip. Genvinding af aluminium er fortræffeligt, da materialet er energikrævende at fremstille: Genanvendelse sparer 95% af energien sammenlignet med fremstilling af aluminium af ny malm.

Bedre udnyttelse af ressourcerne

Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 12 for bæredygtig udvikling ved at genanvende forædlede naturressourcer frem for deponering af slagge efter affaldsforbrænding.


 

Digital fakturabehandling

Bæredygtig organisation

Betech indsats for bæredygtighed - Digital fakturabehandling - UN SDG no. 13

Betech indsats for bæredygtighed - Digital fakturabehandling - UN SDG no. 12

Siden 2021 har Betech modtaget og behandlet fakturaer fra kreditorer digitalt.

Dokumenterne scannes og forberedes automatisk for godkendelse, kontering og betaling. Digitaliseringen har effektiviseret arbejdsprocessen og mindsket forbruget af kopipapir, printertoner og elektricitet.

Mindre ressourceforbrug og reduceret CO2-aftryk

Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 12 og 13 for bæredygtig udvikling ved at mindske forbruget/udnyttelsen af naturens ressourcer samt reducere udledningen af drivhusgasser.


Transport med jernbane fra Kina

Bæredygtig organisation

Betech indsats for bæredygtighed - Jernbane frem for flytransport - UN SDG no. 13

Siden januar 2022 er den foretrukne transportform for serieproduktioner og andre større varepartier fra Kina ændret fra fly- og søtransport til transport med jernbane.

I årenes løb er flere og flere forsendelser blevet transporteret med fly. Ved at ændre transportform reduceres det transportrelaterede CO2-aftryk fra op til 704 til blot 32,7 gram pr. ton∙km, hvilket er en potentiel reduktion på 95 procent.

Jernbanen giver også kortere transittider og bedre forsyningssikkerhed end det umiddelbare alternativ, transport med fragtskib.

I dag tilbydes luftfragt kun undtagelsesvis som transportmulighed.

Reduceret CO2-aftryk

Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 13 for bæredygtig udvikling ved at reducere udledningen af drivhusgasser fra distributionen af varer.

Lokal forsyning af gummi-compound

Bæredygtig organisation

Betech indsats for bæredygtighed - Lokal forsyning af gummi - UN SDG no. 13

En betragtelig del af formstøbte gummidele fremstilles i Kina, blandt andet hos Betechs søsterselskab i Qingdao. Mange compounds (ikke-vulkaniserede gummiblandinger) fremstilles i Europa og transporteres til den kinesiske fabrik, hvor støbningen foregår.

Betech arbejder aktivt for at konvertere compoundproduktionen til lokale leverandører i Kina og derved spare den indledende transport. Dette kan lade sig gøre, fordi Betech råder over de anvendte blanderecepter.

Reduceret CO2-aftryk

Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 13 for bæredygtig udvikling ved at reducere udledningen af drivhusgasser fra transport af råvarer og halvfabrikata.


Vareforsendelse på faste ugedage

Bæredygtig organisation

Betech indsats for bæredygtighed - Faste leveringsdage - UN SDG no. 13

For at mindske transportintensiteten fra vores lager til kunder i Danmark og Norge har Betech indført faste forsendelsesdage.

Det betyder, at frekvente kunder som modtager varer fra os flere gange ugentligt eller endog hver dag, fremover modtager varer fra Betech én gang eller - hvis meget nødvendigt - to gange ugentligt.

Reduceret CO2-aftryk

Med faste forsendelsesdage øges den leverede varemængde pr. transport, og CO2-intensiteten for vores indenlandske leveringsservice reduceres. Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 13 for bæredygtig udvikling.

 


Minimalt energiforbrug til belysning

Bæredygtig organisation

Betech indsats for bæredygtighed - Rumbelysning - UN SDG no. 13

På lokationen i Herlev skiftes al rumbelysning i første halvår 2023 fra overvejende brug af lysstofrør til LED-lyskilder.

På lokationen i Bramming afsluttes udskiftningen af gamle lyskilder (overvejende lysstofrør) til LED-lyskilder i kontorer og servicerum i 2023, og udskiftning til LED-armaturer i produktionsbygningerne fortsætter sektionsvis indtil al rumbelysning på lokationen er udskiftet.

Reduceret CO2-aftryk

Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 13 for bæredygtig udvikling ved at reducere udledningen af drivhusgasser fra energiforbruget til belysning i kontor- og produktionslokaler.

Grønnere opvarmning

Bæredygtig organisation

Betech indsats for bæredygtighed - Opvarmning af bygninger - UN SDG no. 13

På lokationen i Herlev (administration) etableredes i 2022 varmepumper på alle kontorer og arbejdsområder (luft-til-luft). Fjernvarme anvendes kun til opvarmning af forbrugsvand og begrænset opvarmning af servicerum i vinterperioden.

På lokationen i Bramming (produktion og administration) reduceres forbruget af gas til rumopvarmning: Varmepumpe er installeret i kantineområde, og varmepumper installeres i kontorerne i 2023. I produktionsbygningerne er opvarmningstemperaturen i vinterperioden sænket, og det undersøges, om ændret styringsautomatik muliggør en yderligere reduktion af gasforbruget til vand- rumopvarmning. Tilslutning til fjernvarme forventes muligt i 2024 og skal overvejes.

Reduceret CO2-aftryk

Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 13 for bæredygtig udvikling ved at reducere udledningen af drivhusgasser fra energiforbruget til opvarmning af kontor- og produktionslokaler.


Evaluering af leverandører og deres CSR-commitment

Bæredygtig forsyningskæde

Betech indsats for bæredygtighed - Evaluering af leverandører - UN SDG no. 16Betech indsats for bæredygtighed - Evaluering af leverandører - UN SDG no. 12Betech indsats for bæredygtighed - Evaluering af leverandører - UN SDG no. 8

Betech samarbejder globalt med et mangfoldigt netværk af leverandører og partnere for at tilvejebringe handelsvarer og råmaterialer for produktion af færdigvarer til vores kunder.

Vi tager ansvar for en bæredygtig samhandel baseret på forsvarlige forhold. Derfor skal leverandører erklære sig enige i og leve op til ’Code of Conduct for Suppliers’, som er udarbejdet af vores ejerkoncern. 

’Code of Conduct for Suppliers’ er baseret på FN’s Global Compact, ILO's konventioner om børne- og tvangsarbejde, FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder, OECD's retningslinjer for multinationale selskaber, konkurrencelovgivning og antikorruption.

80 procent af indkøbsvolumen skal evalueres

For at sikre kommittent og overholdelse af ’Code of Conduct’, skal leverandørerne evalueres via et digitalt spørgeskema. Det er målet, at mindst 80 procent af vores indkøbsvolumen over tid repræsenteres i undersøgelsen.


CSR-politik og rapportering

Betech er forpligtet efter Addtech-koncernens politik for Corporate Social Responsibility og bidrager til den fælles rapportering og indsats for bæredygtighed. 

CSR politik og rapportering


Adfærdskodeks

'Code of Conduct' for leverandører

'Code of Conduct' for leverandører

Som led i koncernens CSR-politik forpligtes Betechs leverandører efter Addtech-koncernens adfærdskodeks for leverandører (Code of Conduct).

'Code of Conduct' for medarbejdere

'Code of Conduct' for medarbejdere

Som led i koncernens CSR-politik forpligtes Betechs medarbejdere efter Addtech-koncernens adfærdskodeks (Code of Conduct).

Brug for mere information?


Har du fået inspiration til løsninger for din egen virksomhed? Eller søger du oplysninger, som du ikke fandt her på siden?

Ring: +45 4485 8100 – eller skriv til os via formularen her.

Kontakt salgsafdelingen

Vi vender tilbage pr. telefon eller email